LGD wnioskują do ministerstwa o zmianę przepisów – prosimy o wsparcie

csm_logo_PROW_aa714e_87f77fee0eW wyniku dyskusji jaka wywiązała się w grupie zrzeszającej osoby zainteresowane Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalne Grupy Działania wystąpiły z inicjatywą wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów, które mogą dość znacznie utrudniać wnioskowanie o dotacje. Zwracamy się z prośbą do innych LGD, ale także i innych organizacji pozarządowych oraz wnioskodawców do wyrażenia poparcia dla inicjatywy.

Środki, którymi będą dysponować LGD podzielono w następujący sposób:
50% przedsiębiorcy (sektor prywatny – obowiązkowo
Pozostałe 50 %  do podziału pomiędzy JST (sektor publiczny) i organizacje pozarządowe, osoby fizyczne itd  (sektor społeczny).

Okazuje się jednak, że sektor publiczny został poniekąd zrównany ze społecznym – spraw dotyczy radnych gminnych, sołtysów oraz rad sołeckich. Ci występując o środki będą traktowani jako sektor publiczny, mimo że reprezentują interes mieszkańców, czyli sektora społecznego.  Okazuje się zatem, że projekty społeczne jak choćby zachowanie lokalnych tradycji, przeglądy teatrów czy małe imprezy mogą zostać połączone z projektami inwestycyjnymi takimi jak budowa dróg czy chodników i tym samym przekroczone zostaną wcześniej wymienione wskaźniki. Jest to krzywdzące także dla samych jednostek samorządu terytorialnego, bo okazuje się, że dostaną mniej pieniędzy z LGD, a przecież to właśnie gminy są inicjatorami tych stowarzyszeń.

Beneficjentami LGD mogą być przedsiębiorcy (dotacja max. 70%), osoby fizyczne (dotacja max. 100% chyba, że stara się o środki na podjęcie działalności gospodarczej wówczas może otrzymać dotację do wys. 100 tys. zł) i jednostki sektora finansów publicznych. W przypadku tych ostatnich refundacja wynosi 63,63 % zaś wkład własny do projektu (36,37%) jest traktowany jak jako środki publiczne i jest „zabierany” z budżetu LGD mimo, że fizycznie Beneficjent otrzyma refundację w wysokości 63,63%. W związku z powyższym nie opłaca się aby o pomoc występowały JSFP (w tym m.in. biblioteki i domy kultury). Rady sołeckie mogłyby aplikować o pomoc ale osobowości prawnej musiałaby im użyczyć gmina i automatycznie wpasowuje się w 63,63%.

Jeśli chodzi o radnych, to problem jest na etapie organu decyzyjnego LGD, ponieważ mimo tego, że radny jest członkiem stowarzyszenia i jako członek LGD reprezentuje sektor społeczny to na etapie oceny wniosków o przyznanie pomocy będzie się zaliczał do grupy interesu sektora społecznego (zgodnie z jego deklaracją) i do grupy interesu sektora publicznego (z uwagi na to, ze jest Radnym).  Taki sformułowane przepisy obniżają efektywność działań LGD.

W porozumieniu z Lokalnymi Grupami Działania Kraina Rawki i POLCENTRUM zachęcamy wszystkie sieci LGD, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki o do przesłania pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie zmian przepisów.

Wzór wspólnie sformułowanego przez nas pisma można pobrać tutaj: Pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oczywiście można je dowolnie modyfikować. Chodzi o to, aby zwrócić Ministrowi uwagę na problem jaki mogą generować tak sformułowane przepisy. Gorąco zachęcamy do wsparcia inicjatywy zarówno przez przesłanie pisma jak i udostępnianie informacji wszystkim zainteresowanym.

Całą dyskusję, której wynikiem jest niniejsza inicjatywa można przeczytać w grupie na portalu Facebook o nazwie PROW – konkursy dla ngo (dostęp po zatwierdzeniu przez administratora).