Dotacje na szkolenia z kompetencji cyfrowych

Euro_10Jan13-100753Rusza konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. To bardzo duże dotacje na szkolenia, bo liczone w milionach złotych. Maksymalna wartość projektu to aż 37,2 miliona złotych. Przeznaczone będą na poprawę umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych.Przeznaczenie dotacji:

Finansowane będą form przekazywania wiedzy inne niż stacjonarne kursy i szkolenia, które będą integrować oraz angażować uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Dopuszczona została możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Organizacje pozarządowe.  Partnerem w projekcie mogą być JST i inne organizacje pozarządowe.

Wartość dofinansowania:

Maksymalna wartość projektu: 37,2 mln PLN
Minimalna wartość projektu: 5 mln PLN.

Wymagany jest wkład własny w wysokości 7%.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie: od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. w Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23 , 01-150 Warszawa.

Więcej informacji, regulamin oraz inne dokumenty do pobrania w ogłoszeniu o konkursie.