100 000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

kursW Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 można ubiegać się także o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota jest znacznie większa od tej z urzędu pracy, bo to nawet 100 000 złotych.  Co ważne będą dotacje także na rozwój działalności gospodarczej. Pierwsze konkursy już w 2016 roku.Dla kogo:

O środki na działalność może ubiegać się beneficjent „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” bądź osoby ubezpieczone w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, których gospodarstwo rolne ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro. Gospodarstwo powinno być położone w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców bądź gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Dodatkowo gospodarstwo powinno w poprzednim roku pobierać płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Wsparcie udzielane jest na podstawie złożonego biznesplanu, który powinien zakładać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy.

Wysokość dotacji:

Dotacja  ma być wypłacana w formie premii w dwóch ratach. Pierwsza rata zostanie wypłacona w wysokości 80 proc. kwoty pomocy, kolejna w wysokości 20 proc. kwoty wsparcia. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tys. zł.

Preferowane typy  działalności:

Zgodnie z zapisami PROW w szczególności preferowane mogą być działalności o charakterze innowacyjnym oraz realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności przewidzianej w biznesplanie.

Osoby wykluczone z możliwości starania się o dotację:

O dotację nie mogą wnioskować osoby korzystające z programów: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Premia dla młodych rolników, Restrukturyzacja małych gospodarstw nie otrzymają wsparcia.

Obowiązki:

Działalność gospodarczą beneficjent musi utrzymać przez 5 lat. Ponadto zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. To oznacza, że od daty zarejestrowania firmy do upływu pięciu lat od dnia otrzymania II raty wsparcia nie może wnosić składek do KRUS.

 

Osoby zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

 

 

Dowiedz się więcej o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej: kliknij tutaj.