Dotacje na ochronę środowiska i zagrożonych gatunków

euroDzięki działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko organizacje i instytucje zajmujące się ochroną środowiska mogą uzyskać dotację dotacje na ochronę środowiska i zagrożonych gatunków poprzez realizację projektów związanych z działaniami o charakterze dobrych praktyk, związanych z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.


Dla kogo:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • parki narodowe,
 • pozarządowe organizacje ekologiczne,
 • jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),
 • jednostki badawczo-naukowe,
 • uczelnie,
 • urzędy morskie

Przeznaczenie dotacji:

ofinansowanie można otrzymać na ochronę in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Działania w ramach 2.4.1.a dotyczyć mogą w szczególności:

 • ochrony in – situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;
 • odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);
 • zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń);
 • ochrony ex – situ lub wprowadzenia gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.

Wysokość dotacji:

Nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania.

Wysokość dofinansowania:

85% – dotacja, 15% – wkład własny

Termin składania wniosków:

do 29.07.2016

Miejsce składania wniosków:

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze.

Dotacje na ochronę środowiska i zagrożonych gatunków

Instytucje i organizacje zainteresowane pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerami telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub  adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na ochronę środowiska i zagrożonych gatunków

Zobacz także inne dotacje dla organizacji pozarządowych: kliknij tutaj.