PO WER 3.1 – dotacje dla uczelni i szkół wyższych

dotacje dla uczelni i szkół wyższychPO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym to konkurs, który przewiduje dotacje dla uczelni i szkół wyższych. Tym razem mogą one być przeznaczone na realizację projektów dotyczących podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Jest o co wnioskować, bo maksymalna kwota dotacji wynosi 10 000 000 PLN!

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję konkursu dla działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach  PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym wnioski o dotacje składać mogą:

szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Przeznaczenie dotacji:

Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju:

– zawodowych,

– komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie,

kompetencji interpersonalnych i językowych,

– w zakresie przedsiębiorczości,

– informatycznych, w tym wyszukiwania informacji,

– analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów.

Wzmacnianie kompetencji lub kwalifikacji musi odbywać się w formach zapewniających maksymalną efektywność. W związku z tym uzyskiwanie wybranych kompetencji musi być przeprowadzone z użyciem nie mniej niż trzech ze wskazanych poniżej typów działań:

–certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

– dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

– dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

– wizyty studyjne u pracodawców,

– uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami, zwiększających ich zaangażowanie w realizację programów kształcenia (np. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami, służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy

Poziom dofinansowanie projektu:

97%,  wkład własny – 3%

Maksymalna wartość projektu:

  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 3 000 000 PLN,
  • dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 5 000 000 PLN,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 10 000 000 PLN.

W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie maksymalna wartość projektu zależy od sumy liczby studentów (jak powyżej) i nie może przekraczać 10 000 000 PLN.

Termin składania wniosków:
do 07.06.2016

Regulamin konkursu: kliknij tutaj.

dotacje dla uczelni i szkół wyższych

Uczelnie zainteresowane wnioskowaniem o dotację zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 516 788 590 bądź pod adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

dotacje dla uczelni i szkół wyższych

Zobacz także inne dotacje dla uczelni: kliknij tutaj.