Dotacje na badania, rozwój i innowacje w śląskich przedsiębiorstwach

Dotacje na badania, rozwój i innowacje w śląskich przedsiębiorstwachŚląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs  nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 na dofinansowanie realizacji projektów ze środków RPO WSL 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, obejmujący dwa typy projektów: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to aż 10 000 000,00 PLN. Dotacje na badania, rozwój i innowacje w śląskich przedsiębiorstwach

Kto może składać wnioski:

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
 •   Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Przykładowe wydatki możliwe do sfinansowania:

 •     Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in.:
  ekspertyzy budowlane, analizy techniczne wymagane przepisami prawa,
  projekt budowlany, projekt wykonawczy,
  dokumentacja aplikacyjna, przetargowa i geodezyjna (np. studium wykonalności/biznes plan lub ich elementy, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys inwestorski),
  raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne,
 • Usługi dot. zarządzania i nadzoru nad projektem, m.in.:
  inspektor nadzoru inwestorskiego,
  inżynier kontraktu,
 •  Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi, m.in.:
  przygotowanie terenu pod budowę (zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów),
  roboty budowlane (materiały i roboty budowlane),
  przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby przebudowy/budowy,
  prace budowlano-montażowe,
  prace instalacyjne,
  prace rozbiórkowe,
  prace związane z zagospodarowaniem terenu,
  wydatki związane z zabezpieczeniem obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.) tylko jako element szerszej inwestycji,
 • Wydatki związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, m.in.:
  nabycie fabrycznie nowych maszyn i urządzeń stanowiących infrastrukturę badawczą (w tym instalacja i uruchomienie),
  nabycie fabrycznie nowej aparatury badawczej, sprzętu badawczego (w tym instalacja i uruchomienie),
  nabycie fabrycznie nowego wyposażenia naukowego, zestawów przyrządów i innego niezbędnego wyposażenia do prowadzenia badań,
  nabycie oprogramowania,
  nabycie licencji na oprogramowanie,
 • Wydatki związane z zakupem nieruchomości, zgodnie z limitem określonym w wytycznych horyzontalnych,
 • Wydatki na informację i promocję. Koszty dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych,
 • Szkolenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

70%

Minimalna wartość dofinansowania:

200 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

dla 1 typu projektu – 10 000 000,00 PLN
dla 2 typu projektu – 5 000 000,00 PLN

Termin składania wniosków:

10.08.2016

Dotacje na badania, rozwój i innowacje w śląskich przedsiębiorstwach

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

Dotacje na badania, rozwój i innowacje w śląskich przedsiębiorstwach

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na badania, rozwój i innowacje w śląskich przedsiębiorstwach

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.