Dotacje na eksport dla mazowieckich firm

Dotacje na eksport dla mazowieckich firmMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach tego działania przyznawane będą dotacje na eksport dla mazowieckich firm. Jest o co walczyć, bo maksymalna dotacja to ponad 1 milion złotych.


Kto może składać wnioski:

mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  • wzrost poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych;
  • internacjonalizację przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego;
  • wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej;
  •  udział MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym;
  •  analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

Przykładowe wydatki możliwe do sfinansowania:

  • kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej
  • koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe
  • koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją
  • wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego
  • wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

50%

Minimalna wartość dofinansowania:

50 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

– 400 000 PLN gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;

– 350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).

Termin składania wniosków:

31sierpnia 2016

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

Dotacje na eksport dla mazowieckich firm

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na eksport dla mazowieckich firm

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.