Dotacje na otwarcie firmy,  Staże

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy”

Poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy uruchamiają projekty mające na celu aktywizację młodych osób pozostających bez pracy na terenie działalności danego PUP. W ramach takich projektów osoby poniżej 30 roku życia mogą skorzystać z wielu form aktywizacji.

Działania realizowane będą do końca 2015 i mają przynieść rezultat w postaci zwiększenia zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w danych powiatach.

Projekt zakłada udzielenie następującego wsparcia:

 • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe;
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • szkolenie grupowe;
 • bon szkoleniowy;
 • staż;
 • bon stażowy;
 • bon na zasiedlenie;
 • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości z modułem księgowości w firmie oraz przyznanie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej;
 • prace interwencyjne;
 • przygotowanie zawodowe dorosłych.
Uczestnikiem projektu może zostać osoba zamieszkująca na terenie powiatu, w którym realizowany jest projekt, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy, należąca do kategorii NEET tzn. spełniająca łącznie poniższe kryteria:
 • ma ustalony I lub II profilu pomocy;
 • jest w wieku 18-29 lat (nie ukończyła 30 lat w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie);
 • nie uczestniczy w kształceniu w formach szkolnych w trybie dziennym;
 • nie szkoliła się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie.

W województwie śląskim realizację takich projektów zaczęło już kilka PUPów m.in Rybnik, Bielsko-Biała,  Pszczyna i Katowice.