Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy”

Poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy uruchamiają projekty mające na celu aktywizację młodych osób pozostających bez pracy na terenie działalności danego PUP. W ramach takich projektów osoby poniżej 30 roku życia mogą skorzystać z wielu form aktywizacji.

Działania realizowane będą do końca 2015 i mają przynieść rezultat w postaci zwiększenia zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w danych powiatach.

Projekt zakłada udzielenie następującego wsparcia:

 • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe;
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • szkolenie grupowe;
 • bon szkoleniowy;
 • staż;
 • bon stażowy;
 • bon na zasiedlenie;
 • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości z modułem księgowości w firmie oraz przyznanie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej;
 • prace interwencyjne;
 • przygotowanie zawodowe dorosłych.
Uczestnikiem projektu może zostać osoba zamieszkująca na terenie powiatu, w którym realizowany jest projekt, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy, należąca do kategorii NEET tzn. spełniająca łącznie poniższe kryteria:
 • ma ustalony I lub II profilu pomocy;
 • jest w wieku 18-29 lat (nie ukończyła 30 lat w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie);
 • nie uczestniczy w kształceniu w formach szkolnych w trybie dziennym;
 • nie szkoliła się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie.

W województwie śląskim realizację takich projektów zaczęło już kilka PUPów m.in Rybnik, Bielsko-Biała,  Pszczyna i Katowice.