Inicjatywa Jeremie – pożyczki dla przedsiębiorców

W czasie kiedy, jeszcze na dobre nie ruszyły nowe konkursy przewidujące wsparcie przedsiębiorstw, mogą one skorzystać z alternatywy – preferencyjnych pożyczek.

 1. Inicjatywa JEREMIE – preferencyjne pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorców z sektora MSP.

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych takich, jak:

 • koszty nabycia nieruchomości zabudowanych
 • koszty wykonania robót budowlanych
 • koszty nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia
 • koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • koszty zakupu samochodów specjalnych

Pożyczki udzielane są w kwotach:

 • od 15.000 zł do 312.000 zł
 • do 80 % kosztów inwestycji netto

Okres spłaty pożyczki wynosi:

 • maks. 60 miesięcy
 • dopuszcza się maks. 3 miesiące karencji w spłacie kapitału

Wysokość oprocentowania pożyczki:

 Okres trwania pożyczki Oprocentowanie w skali roku
do 12 miesięcy 0,50 %
powyżej 12 do 24 miesięcy 0,75 %
powyżej 24 do 60 miesięcy 1,00 %

Pożyczka jest udzielana na realizację planowanych projektów inwestycyjnych. Wydatki, aby mogły zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych, na które zostało udzielone wsparcie, muszą być poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki. Poniesione nakłady inwestycyjne muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, rachunkami.

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Pożyczkowego ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.

Stosowane zabezpieczenia pożyczki:

 • hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości

 

 

 • zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umów ubezpieczenia
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umów ubezpieczenia
 • poręczenie funduszu poręczeniowego
 • blokada środków pieniężnych na rachunku- obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych wraz z pełnomocnictwem do rachunku
 • gwarancja bankowa; gwarancja firmy ubezpieczeniowej
 • cesja należności z tytułu sprzedaży towarów bądź usług
 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową