Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 2 nabory

Inteligentny Rozwój ma inwestycyjny charakter. To ogromne środki, z który mogą skorzystać przedsiębiorcy. Sumy dofinansowań liczone są w milionach i to euro. Ogłoszone zostały już dwa pierwsze konkursy, przybliżamy zatem Program Operacyjny, który zastąpił Innowacyjną Gospodarkę.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój można uzyskać dotacje na badania przemysłowe i eksperymentalne, weryfikację nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych czy wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Pierwszy z konkursów prezentuje się tak:

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dotację uzyskać można na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Maksymalna wartość dofinansowania 20 mln euro. Termin składania wniosków: od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.

Drugi z ogłoszonych konkursów:

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

O dofinansowanie Na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt 15 mln euro.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , a pełny harmonogram naboru na rok 2015 dostępny jest tutaj.