Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na szczególna forma dotacji. Przyznawane będą osobom zamieszkałym na terenach wiejskich, które chcą założyć firmę. Wydaje się jednak, że są  zdecydowanie bardziej korzystne dotacje od tzw. dotacji unijnych. Większa jest kwota, a  warunki łatwiejsze do spełnienia. Warto zatem dobrze się przyjrzeć tej formie wspierania przedsiębiorczości.


Kto może starać się o premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Grupą Działania
 •  nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej
 • nie otrzymała wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wysokość premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
100 tys. złotych

Na co można przeznaczyć premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 • koszty ogólne (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) – do 10% całości,
 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą  – do 30% całości,
 • zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 • podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

Na co nie można przeznaczyć premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

Sposób wypłaty premii:
W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
1. pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
• podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
• zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli nie zatrudnia pracownika),
• uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
2. druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a beneficjent poniósł koszty na działania niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określonych w biznesplanie, w wysokości przyznanej pomocy.

Uwaga – premia wypłacana jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów!

Obowiązki po otrzymaniu premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 •  podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz
  a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
  b)utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • mogą występować inne obowiązki wskazane przez daną LGD.

Termin i miejsce składania wniosków o premie:

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do Lokalnej Grupy Działania funkcjonującym na danym terenie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Terminy ustalane są indywidualnie przez same LGD.

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osoby zainteresowane pozyskaniem premii zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zobacz także inne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej: kliknij tutaj.