Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców w województwie śląskim

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców w województwie śląskimProwadzisz przedsiębiorstwo i potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki? Niespodziewany wypadek, inwestycja, zakup towarów do bieżącego obrotu, a nawet wkład własny do projektu unijnego. M.in takie wydatki można sfinansować przez preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców w województwie śląskim. Można ją uzyskać szybko, bez ukrytych opłat i bardzo tanio. A kwota to nawet 600 000 zł    1 milion zł!


Dla kogo:

O preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców w województwie śląskim mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego. Wnioski o udzielenie pożyczki rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów.

Rodzaje pożyczek:

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie:

wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących:

  1. zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,
  6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wysokość pożyczek:

Pożyczki udzielane są w złotych w kwocie od 25 000 zł do 1 000 000 zł.
Dla firm istniejących poniżej 12 miesięcy maksymalna wysokość pożyczki to 125 000 zł.
Wkład własny: 20%.

Okres spłaty:

Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 4 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy. Pożyczka na cele inwestycyjne może być udzielana na okres do 7 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Oprocentowanie:

Ustalane jest indywidualnie dla każdego pożyczkobiorcy. Przeciętne oprocentowanie kształtuje się na poziomie 3-4%.

Formy zabezpieczenia pożyczki:

a) poręczenie: wg prawa cywilnego wekslowe-awal
b) cesja wierzytelności;
c) zastaw zwykły na rzeczach ruchomych lub prawach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
d) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych lub prawach wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej;
e) przewłaszczenie na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
f) hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem preferencyjnej pożyczki zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 32 209 59 60 lub  516 788 590, bądź mailowo na adres marcin.germanek@frsp.eu.

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców w województwie śląskim

Zobacz także: inne rodzaje preferencyjnych pożyczek.