Prace interwencyjne – obniżanie kosztów zatrudnienia

Prace interwencyjne - obniżanie kosztów zatrudnieniaPrace interwencyjne to chyba najbardziej niedoceniana forma wsparcia oferowana przez urzędy pracy. Jej fatalna nazwa dosłownie odstrasza zarówno bezrobotnych, jak i pracodawców, którzy mogli by z nich skorzystać.  A szkoda, bo korzyści z niej płynące są naprawdę ogromne. I to dla obu stron. Bezrobotny otrzymuje zatrudnienie, zaś dla pracodawcy to obniżanie kosztów zatrudnienia. Dzięki pracom interwencyjnym pracodawca otrzymuje bowiem zwrot części kosztów poniesionych wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Dlatego naprawdę warto korzystać z tej formy wsparcia. Prace interwencyjne – obniżanie kosztów zatrudnienia

Co to są prace interwencyjne i jaki jest ich główny cel:

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem pracodawcy wynagrodzenia przez urząd pracy. Ich celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy.

Kto może zostać skierowany do organizatora prac interwencyjnych:

Rozpocząć zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych może każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Dodatkowo, bezrobotni powyżej 50 roku życia mogą korzystać z prac interwencyjnych w wydłużonym okresie, tj. przez 24 miesiące (48 miesięcy, gdy refundacja następuje za co drugi miesiąc).

Kto może ubiegać się o wsparcie na zorganizowanie prac interwencyjnych:

O organizację prac interwencyjnych może ubiegać się każdy pracodawca, który w ocenie urzędu pracy jest w stanie te prace prawidłowo przeprowadzić (np.: niebędący w stanie likwidacji oraz niezalegający z podatkami).

Co zyskują pracodawcy organizujący prace interwencyjne:

Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na: Prace interwencyjne – obniżanie kosztów zatrudnienia

  1. wynagrodzenia,
  2. nagrody,
  3. składki na ubezpieczenia społeczne.

Refundacja może być wypłacana: Prace interwencyjne – obniżanie kosztów zatrudnienia

  • przez okres do 6, do 12, do 18, a nawet do 24 miesięcy.
  • kwota refundacji w zależności od podpisanej umowy wahać się będzie od 831,10 zł do ok. 1250 zł miesięcznie dla pracodawcy, który zatrudni osobę bezrobotną.

W jaki sposób starać się o pomoc na zorganizowanie prac interwencyjnych:

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem prac interwencyjnych powinien złożyć do wybranego powiatowego urzędu pracy wniosek, w którym podane będą m.in. dane firmy, proponowana liczba bezrobotnych i okres ich zatrudnienia, miejsce i rodzaj prac, wymogi kwalifikacyjne, a także proponowana wysokość wynagrodzenia i wysokość refundacji.

Do wniosku o organizację prac interwencyjnych pracodawca musi dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych, a także zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni.

Uprawnienia i obowiązki pracodawcy:

Pracodawca po zakończeniu okresu refundacji jest zobowiązany do utrzymania  zatrudnienia. Okres utrzymania zatrudnienia uzależniony jest od długości trwania wsparcia. Jeżeli pracodawca otrzymywał refundację przez 6 miesięcy, musi utrzymać zatrudnienie przez kolejne 3. Jeżeli do 12 miesięcy lub dłużej, przez 6 miesięcy.

Ważne:

Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, może otrzymać jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości maksymalnej 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku. Obecnie kwota maksymalna to aż 6206,18 zł!


Jak zatem widać jest to naprawdę bardzo atrakcyjna forma wsparcia zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Można w sposób znaczny obniżyć koszty pracy. Oferta urzędów pracy pod tym kątem jest znacznie szersza. Te jednak słabo informują pracodawców o możliwości pozyskania dofinansowania. Więcej form wsparcia z urzędów pracy można znaleźć tutaj.


Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z urzędu pracy zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerami telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub mailowo pod adresem marcin.germanek@frsp.eu.