Ogłoszenie o naborze jst na bezpłatne doradztwo z zakresu zlecanie zadań publicznych ngo

logo- koło (2)Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego została wybrana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach jako podmiot udzielający doradztwa jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego z zakresu zlecania realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej. W związku z tym ogłaszamy nabór chętnych instytucji, które z takiego doradztwa chcą skorzystać. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu pozakonkursowego Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest ono zatem całkowicie bezpłatne dla uczestników.  UWAGA: Doradztwo zakończone.

ZAKRES DORADZTWA:

  • Uregulowania prawne z zakresu zlecania zadań publicznych, w tym zasady finansowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  • Obowiązki organów jednostki samorządu terytorialnego przy zlecaniu zadań publicznych, w tym program współpracy z organizacjami pozarządowymi – zakres, cele i realizacja.
  • Zakres zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym.
  • Podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych.
  • Tryb przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym, w tym: otwarte konkursy ofert, konkursy ogłaszane na podstawie oferty złożonej z inicjatywy własnej organizacji pozarządowej, procedura „małych grantów”, regranting, zlecanie realizacji zadań w sytuacji nadzwyczajnej.
  • Obowiązujące wzory ofert, umów i sprawozdań.
  • Ocena stanu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych.

UCZESTNICY DORADZTWA:

W doradztwie mogą uczestniczyć pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie śląskim, w szczególności:

  • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego;
  • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
  • publicznych służb zatrudnienia.

MIEJSCE REALIZACJI DORADZTWA:

Doradztwo indywidualne lub grupowe (2-15 osób) będzie realizowane w formie mobilnej na terenie województwa śląskiego co oznacza, że doradztwo może być świadczone np. w miejscu pracy uczestnika.
Osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na doradztwo powinna zadbać o dogodne i komfortowe dla obu stron miejsce do przeprowadzenia doradztwa.

TERMIN REALIZACJI DORADZTWA:

Doradztwo musi zostać zrealizowane najpóźniej do 15 listopada 2017. Rekrutacja prowadzona jest do dnia 10.11.2017 lub do wyczerpania limitu godzin doradczych (15 godzin). Ze względu na niedużą ilość godzin zachęcamy do wysyłania zgłoszenia już teraz.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

Uczestnik doradztwa zobowiązany jest do dostarczenia doradcy wypełnionych i podpisanych dokumentów tj. oświadczenia i formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez bezpośredniego przełożonego uczestnika doradztwa.

ZGŁOSZENIE NA DORADZTWO:

Osoby zainteresowane doradztwem zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie oświadczenia i formularza zgłoszeniowego (dokumenty znajdują się powyżej) oraz poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z doradcą:

Marcin Germanek

e-mail: marcin.germanek@frsp.eu
tel. 516 788 590 (preferowany jest kontakt mailowy)

RPO WSL