Dotacje na szkolenia w województwie śląskim

Dotacje na szkolenia w województwie śląskim W związku z ogromnym zainteresowaniem jakim cieszą się dotacje na szkolenia pracowników, zarówno ze strony przedsiębiorstw jak i samych osób pracujących postanowiliśmy przybliżyć możliwości pozyskania dotacji na tego typu szkolenia. W związku z tym regularnie będziemy na naszej stronie publikować konkursy, jakie będą ogłaszane na terenie poszczególnych województw właśnie odnośnie różnego rodzaju szkoleń czy kursów. Tym razem wzięliśmy pod lupę dotacje na szkolenia w województwie śląskim.

Prezentujemy możliwości w ramach jakich pozyskać można dotacje na szkolenia w województwie śląskim

1.Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
Poddziałanie 7.4.2. Outplacement

Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności:30

 1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 2. poradnictwo psychologiczne;
 3. pośrednictwo pracy;
 4. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 5. staże, praktyki zawodowe;
 6. subsydiowanie zatrudnienia;
 7. bon na zasiedlenie;
 8. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy
Termin naboru wniosków
: wrzesień – październik

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.

Poziom dofinansowania: 100%

Grupa docelowa:

 1. Pracownicy:
 2. przedsiębiorstw sektora MŚP;
 3. przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
 4. przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;
 5. przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

2.Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników
Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

 1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);
 2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy

Termin naboru wniosków: lipiec – sierpień

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.
Poziom dofinansowania: 85%. Wkład własny 15% (finansowy, osobowy, rzeczowy)

Grupa docelowa:

 1. Pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP;
 2. Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP.

3.Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Działanie 11.2.
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.
Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
  a. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  b. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,
  c. rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym ,d. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Organizator: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin naboru wniosków: luty
Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
Poziom dofinansowania: 95%. Wkład własny 5% (finansowy, osobowy, rzeczowy)
Minimalna wartość projektu
: 100 000 zł

Grupa docelowa:

 • Młodociani pracownicy;
 • Uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
 • Szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
 • Szkoły specjalne przyspasabiające do pracy;
 • Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia;
 • Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami;
 • Doradcy zawodowi i brokerzy edukacyjni;
 • Rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku szkolnym;
 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły zawodowe;
 • Partnerzy społeczno – gospodarczy.

Udział nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.

4.Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Działanie 11.3.
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;
  2. Kursy umiejętności zawodowych;
  3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych;
  5. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  6. Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny;
  7. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
  8. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu;
  9. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu.

Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy

Termin naboru wniosków: styczeń – luty

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Poziom dofinansowania: 90%. Wkład własny 10% (finansowy, osobowy, rzeczowy)
Minimalna wartość projektu
: 100 000 zł

Grupa docelowa:

 1. Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach;
 2. Młodociani pracownicy;
 3. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły dla dorosłych, szkoły policealne;
 4. Partnerzy społeczno – gospodarczy;
 5. Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
 6. Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia.

5.Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Działanie 11.4.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne

Wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy

Termin naboru wniosków: październik – listopad

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Poziom dofinansowania: 85%. Wkład własny 15% (finansowy, osobowy, rzeczowy)

Minimalna wartość projektu: 100 000 zł

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia;

Osoby zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerami telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.