Dotacje na szkolenia w woj. dolnośląskim

Dotacje na szkolenia w woj. dolnośląskimZgodnie z obietnicą publikujemy kolejne konkursy związane ze szkoleniami.  Tym razem przeanalizowaliśmy województwo dolnośląskie. Starać o tego typu dotacje na szkolenia  mogą się zarówno instytucje publiczne, przedsiębiorcy jak i organizacje pozarządowe. Pierwszy konkurs ogłoszony będzie już w maju! Zobacz: Dotacje na szkolenia w woj. dolnośląskim

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP


Cel: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców sektora MMŚP

Typy projektów:
Wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez: usługi pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w tym w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej realizowane w ramach Rejestru Usług Rozwojowych.

Ze wsparcia w ramach działania wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji.

Działanie zostanie skoncentrowane na:

  • branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy (w oparciu o regionalne badania i analizy oraz wskazane smart specialisations z uwzględnieniem jednolitej metodologii określania branż na podstawie danych dostępnych w ramach statystyki publicznej);
  • pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (np. osobach po 50 roku życia, pracownikach o niskich kwalifikacjach);
  • w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy.

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dotacje na szkolenia:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy

Opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 9 maja 2016
Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 9 czerwca 2016

Poziom dofinansowania: 85% , wkład własny 15%

Minimalna wartość projektu: 1 mln PLN
Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa dolnośląskiego

Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Cel: Poprawa dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo;
Wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia

Typy projektów:

8.7.A. Wdrożenie programów profilaktycznych w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.
8.7.B. Opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe).
8.7.C. Programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dotacje na szkolenia:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne jst;
przedsiębiorcy;
osoby prowadzące działalność gospodarczą;
organizacje pozarządowe;
podmioty ekonomii społecznej;
podmioty lecznicze

Grupa docelowa: pracownicy i pracodawcy dolnośląscy

Opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30 września 2016
Planowane rozpoczęcie naboru:
2 listopada 2016

Poziom dofinansowania: 95% , wkład własny 5%

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy
Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy


3.Regionalny Program Operacyjny Województwa dolnośląskiego
Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Cel: Zwiększenie kompetencji osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT i języków obcych.

Typy projektów:

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym osób starszych oraz o niskich kwalifikacjach chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT.

Preferencje uzyskają projekty:

  • realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia;
  • skierowane na rzecz osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dotacje na szkolenia:
wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

Grupa docelowa: Osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 25 lat i więcej, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne.

Opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30 września 2016
Planowane rozpoczęcie naboru: 31 październik 2016

Poziom dofinansowania: 90% , wkład własny 10%

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

 

Osoby zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerami telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub  adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Zobacz także inne dotacje na szkolenia: kliknij tutaj.