Dotacje na szkolenia pracowników samorządowych

kursW ramach PO WER Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego firmy szkoleniowe, jednostki naukowe i organizacje pozarządowe mogą wnioskować o dotacje na szkolenia pracowników samorządowych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tys. ludności.  Maksymalna wota dofinansowania to prawie 1 500 000,00  zł.


Kto może składać wnioski:

 • instytucje szkoleniowe
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • instytucje publiczne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Dodatkowo wnioskodawca musi  posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku:

 • co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób,
 • dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu w/w ustawy dla co najmniej 50 osób ogółem.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla przedstawicieli władz samorządu gminnego oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po jednym na każdy makroregion:

 • makroregion centralny obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie
 • makroregion południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie
 • makroregion wschodni obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
 • makroregion północno-zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

97,00%

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

makroregion centralny – 1 443 000 PLN,

makroregion południowy – 530 000 PLN,

makroregion wschodni – 1 328 000 PLN,

makroregion północno-zachodni – 1 114 000 PLN.

 

Termin składania wniosków:

od 01.07.2016 do 01.08.2016
Dotacje na szkolenia pracowników samorządowych
Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

Dotacje na szkolenia pracowników samorządowych

Organizacje zainteresowane pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na szkolenia pracowników samorządowych

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.