Dotacje dla przedsiębiorców na ochronę własności przemysłowej

euroKażdy innowacyjny produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony, aby chronić się przed konkurencją. Najlepszą ku temu drogą jest uzyskanie patentu. Jest to dość droga i czasochłonna procedura, ale już od października przedsiębiorcy mogą starać się o dotację na ochronę własności przemysłowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

– uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

– realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu

Miejsce składania wniosków:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa

Termin składania wniosków:

od 22.10.2015 do 31.03.2016

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.


Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.