5-cio miesięczne staże na Śląsku

Projekt zakładający m.in staże zawodowe  na okres 5 miesięcy skierowany jest do 60 osób bezrobotnych tj. 34 kobiet i 26 mężczyzn w wieku 18-30 lat, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.  Stypendium stażowe to 1600 zł brutto.

Każdy/a z uczestników/ek projektu zostanie objęta następującym wsparciem:

I. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

II. WARSZTATY z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy

III. SZKOLENIA przygotowujące do wykonywania pracy w charakterze handlowca – 6 modułów szkoleniowych:

Moduł 1 – Organizacja pracy własnej handlowca (16 godzin: 2 dni x 8 godzin)
Moduł 2 – Budowanie postawy handlowca (16 godzin: 2 dni x 8 godzin)
Moduł 3 – Profesjonalna obsługa klienta (16 godzin: 2 dni x 8 godzin)
Moduł 4 – Proces i techniki sprzedaży (16 godzin: 2 dni x 8 godzin)
Moduł 5 – Negocjacje handlowe (16 godzin: 2 dni x 8 godzin)
Moduł 6 – Psychologia w sprzedaży (16 godzin: 2 dni x 8 godzin)

Każdy/a uczestnik/czka otrzyma materiały szkoleniowe do każdego modułu: skrypt zajęć, notes, długopis, teczka.

Po zakończeniu uczestnictwa w szkoleniach każdy/a uczestnik/czka projektu otrzymuje certyfikat (wymóg: 80% frekwencji oraz zdany test egzaminacyjny).

IV. STAŻE ZAWODOWE

Staże zawodowe w zawodzie handlowca przewidziane są na okres 5 miesięcy, w wymiarze 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.

Podczas stażu każdy/a uczestnik/czka projektu będzie miał/a możliwość nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu handlowca oraz nabycia doświadczenia w środowisku pracy.

Po zakończeniu stażu uczestnik/czka projektu otrzyma opinię wydaną przez pracodawcę oraz zaświadczenie o odbyciu stażu.

V. POŚREDNICTWO PRACY

Za okres uczestnictwa w formach wsparcia przysługuje:
– stypendium
– zwrot kosztów dojazdu
– refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: regulamin, formularz rekrutacyjny, oświadczenie uczestnika projektu.

Biuro Projektu:

ul. Kościuszki 182/1
40-525 Katowice

e-mail: sah@spectrumc.com.pl
tel. +48 32 733 30 04
kom. 530 396 057

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego.