Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznejW grudniu 2016 r. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej udzielane będą na rozpoczęcie prowadzenia działalności oraz na jej rozwój.  Maksymalne kwoty pożyczek to 200 000 zł na start oraz  500 000 zł na rozwój. Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej


Pożyczki udzielane są w 4 makroregionach Polski:

I (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie)

II (woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie)

IV (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie)

V (woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie)

W makroregionie III pożyczek udziela Fundusz Regionu Wałbrzyskiego www.frw.pl

POŻYCZKOBIORCA

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średni przedsiębiorcom społecznym(zatrudniającym do 250 osób):  spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ).

Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i przedsiębiorstwom społecznym działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój).


NA CO?

 • na finansowanie rozpoczęcia działalności, a w szczególności kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,

a także na:

 • zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ POŻYCZKOBIORCA

Przedsiębiorstwa społeczne ubiegające się o pożyczkę:

 • posiadają osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);
 • spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • Przedsięwzięcia będące przedmiotem pożyczki są finansowo wykonalne
 • wykażą realne źródła spłaty zobowiązań;
 • nie mają zaległości w US, ZUS

Oprocentowanie pożyczki może być preferencyjne lub rynkowe

Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki powinny


POŻYCZKA NA START

Maksymalna kwota

Do 100000 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich  łączna wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy.

Maksymalny okres pożyczki

5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Oprocentowanie roczne

Jego wysokość jest ustalana na poziomie stopy redyskonta weksli NBP*.  Wysokość oprocentowania może zostać obniżone o w przypadku, gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowych miejsc pracy.

Wymagane zabezpieczenia

Co najmniej przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo inne stosowane przez TISE formy zabezpieczenia

Koszt pożyczki

brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

Wniosek pożyczkowy i inne dokumenty do pobrania


POŻYCZKA NA ROZWÓJ

Maksymalna kwota

Do 500000 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie więcej niż jednej pożyczki pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 1 mln PLN.

Maksymalny okres pożyczki

7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Oprocentowanie roczne

Pożyczka do kwoty 100 tys. PLN:

Jego wysokość jest ustalana na poziomie stopy redyskonta weksli NBP* Wysokość oprocentowania może zostać obniżona o połowę w przypadku, gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowych miejsc pracy.

 • Pożyczka powyżej kwoty 100 tys. PLN: oprocentowanie pożyczki ustalane jest jako oprocentowanie rynkowe (max 7,98%), które może ulec obniżeniu w przypadku, gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy. Oprocentowanie to może zostać obniżone maksymalnie do poziomu stopy redyskonta weksli NBP*. Niższe oprocentowanie jest wynikiem przyznania dotacji do oprocentowania

Wymagane zabezpieczenia

Co najmniej przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo inne stosowane przez TISE formy zabezpieczenia

Koszt pożyczki

brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

 

* Na dzień 29 grudnia 2016 stopa redyskonta weksli NBP wynosiła 1,75%

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane pozyskaniem preferencyjnej pożyczki zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Zobacz także inne dotacje dla organizacji pozarządowych: kliknij tutaj.