Konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich

Perspektywa unijna na lata 2014-2020 powoli zaczyna nabierać tempa. Po konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz konkursie skierowanym do Powiatowych Urzędów Pracy ogłoszono kolejny, mające na celu upowszechnianie wiedzy o Funduszach Unijnych.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów edukacyjnych, prezentujących beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 możliwe formy wsparcia, planowania i realizacji projektów współfinansowanych z tych środków. Projekty edukacyjne zgłaszane do konkursu muszą dotyczyć Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Premiowane będą zwłaszcza projekty koncentrujące się na następujących obszarach wsparcia FE na lata 2014-2020:

a. Fundusze Europejskie na przedsiębiorczość (w tym przedsiębiorczość wspierającą włączenie społeczne oraz wzrost konkurencyjności MŚP),

b. Fundusze Europejskie na badania i rozwój (w tym na innowacyjność).

Wnioski można składać  do 20 kwietnia 2015 roku.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

a. przedsiębiorcy,

b. jednostki samorządu terytorialnego,

c. środowiska naukowe,

d. sektor rynku pracy,

e. sektor edukacji, ochrony zdrowia, kultury.

Maksymalna wysokość pojedynczej dotacji wynosi 600 000 PLN. Wymagany jest wkład własny w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych (wkład własny może być niefinansowy)

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.