Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.

Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

 

Adres biura:

Warszawska 6 lok. 311

40-006 Katowice

e-mail: biuro@frsp.eu

 

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych:

  •     realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych
  •     realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia
  •     prowadzenie działalności promocyjnej, kulturalnej, organizacja imprez, spotkań
  •     przechowywanie dokumentów księgowych,
  •     realizacja umów, których są Państwo stroną.

 

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

Państwa dane przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania Klienci i kontrahenci  mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale przepisy prawa mogą nakazywać podanie określonych danych jako niezbędne dla realizacji wymienionych celów.

 

Czas przetwarzania

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo złożyć do nas wniosek.