Organizator:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
organizacje pozarządowe

Przykłady jednostek sektora finansów publicznych, z którymi można zawierać partnerstwo (Partnerzy):

  • organy administracji rządowej,
  • państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
  • państwowe szkoły wyższe,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

Priorytet 1. Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny);

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny);

Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny, Komponent Działań Systemowych).

Wysokość dotacji:

– w Konkursie Ogólnym od 10 tys. zł do 100 tys. zł,

– w Priorytecie 1, Komponent Regionalny od 370 tys. do 902 tys. zł,

– w Priorytecie 1, Komponent Tematyczny do 1 mln zł,

– w Priorytecie 4, Komponent Działań Systemowych: od 10 tys. zł do 250 tys. zł.

Wkład własny:
10%  lub 15% wartości projektu w zależności od wysokości budżetu (finansowy lub osobowy)

Termin składnia wniosków:

– w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 3 przypada od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. do godziny 16:15 („nabór wrześniowy”).

– w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny) przypada od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

Czas trwania projektów:
do 31 grudnia 2017 r.,

Więcej informacji i ogłoszenia o konkursie na stronie:
http://www.pozytek.gov.pl/index.php?document=39237

FIO – dotacje dla organizacji pozarządowych

Organizacje zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerami telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub  adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

FIO – dotacje dla organizacji pozarządowych

Zobacz także inne dotacje dla ngo: kliknij tutaj.