Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dotacje na szkolenia pracowników

dotacje na szkolenia pracownikówW 2017 r. właściciele firm będą mogli uzyskać 200 mln zł na szkolenia swoich pracowników bez względu na wiek. Taką możliwość daje z Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Sfinansować w ten sposób można studia, warsztaty i wszelkiego typu szkolenia, które przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji pracowników. Do pozyskania jest nawet 12 000 zł! Nabory już trwają, więc to najlepszy czas aby sięgać po dotacje na szkolenia pracowników.


Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

Są to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego celem jest dostosowanie umiejętności osób pracujących do wymogów rynkowych. Zwiększenie inwestycji w kadry powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Ile wynosi dofinansowanie:

Na 1 osobę  można otrzymać dotację na szkolenia w wysokości ok. 12 000 zł. Mikroprzedsiębiorcy  mogą  otrzymać 100% dofinansowania, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa otrzymują 80% dofinansowania.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dla kogo:

O dofinansowanie starać się mogą pracodawcy i pracownicy z mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych. Środki przyznawane są na kształcenie pracodawców oraz pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.

Nie mogą skorzystać z KFS osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Aby moc wnioskować o dotacje muszą zatrudnić co najmniej 1 osobę na umowę o pracę. Nie jest ważny wymiar etatu, nie musi zatem był pełny.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2017 rok oraz priorytety ich wydatkowania.

Poniżej publikujemy priorytety:

 1. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydatkowania 80% środków KFS przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w ramach, których będzie realizowane wsparcie:
 2. zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i społeczna;
 3. zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

Co należy zrobić, żeby skorzystać z dofinansowania z KFS?

 • Zespół ds. szkoleń FRSP przygotowuje wniosek na zlecenie wraz z niezbędnymi załącznikami na podstawie określonych potrzeb szkoleniowych.
 • Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnym z siedzibą firmy.
 • Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wniosek i w terminie około 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymujecie Państwo informację o decyzji na temat dofinansowania.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku właściciel firmy zawiera umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację działań w ramach KFS.
 • Po otrzymaniu środków z Powiatowego Urzędu Pracy opłacają Państwo  szkolenie, w którym uczestniczyć będą pracownicy.

Informacji szczegółowych na temat KFS bezpłatnie udziela oficjalna infolinia: Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia pod numerem telefonu 19524.

dotacje na szkolenia pracowników

Osoby zainteresowane zleceniem przygotowania wniosku o dotację w ramach KFS mogą kontaktować się z doradczynią Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego Magdaleną Dowiat pod adresem e-mail magdalena.dowiat@frsp.eu.

dotacje na szkolenia pracowników

Zobacz także inne dotacje na szkolenia dla osób pracujących: kliknij tutaj.