Dotacje na szkolenia osób pracujących w woj. śląskim

Dotacje na szkolenia osób pracujących w woj. śląskimaWojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił konkurs w ramach poddziałania 11.4.3 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.  Dzięki temu można pozyskać dotacje na szkolenia osób pracujących w woj. śląskim. To propozycja zarówno dla przedsiębiorców, szkół i placówek oświatowych jak i dla organizacji pozarządowych. Dofinansowanie w tym przypadku zazwyczaj wynosi kilka milionów złotych.

Na co można przeznaczyć dotację:

W ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Podziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne sfinansować będzie można

  1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  2. programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.
Kto może być uczestnikiem szkoleń:

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia z terenu województwa śląskiego.

Projekty mogą być realizowane przez 36 miesięcy.

Finanse projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%. Wkład własny można zapewnić w formie finansowej, osobowej lub rzeczowej. Budżet projektu może wynieść nawet kilka milionów złotych. W naborze poprzednim były to kwoty rzędu 4-4,5 miliona złotych.

Termin składania wniosków oraz podmioty uprawnione:

Wnioski składać można od dnia 30 listopada 2016 r. (od godz. 0.00) do dnia 30 grudnia 2016 r. (do godz. 12:00). Wnioskować mogą wszystkie zainteresowane podmioty, w tym:

  • przedsiębiorcy
  • firmy szkoleniowe
  • szkoły i placówki edukacyjne
  • organizacje pozarządowe
  • inne

Dotacje na szkolenia osób pracujących w woj. śląskim

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

Dotacje na szkolenia osób pracujących w woj. śląskim

Osoby zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod  adresem e-mail magdalena.dowiat@frsp.eu.

Zobacz także inne dotacje na szkolenia: kliknij tutaj.