Dotacje na szkolenia nauczycieli i instruktorów zawodu

Dotacje na szkolenia nauczycieli i instruktorów zawoduW ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego został ogłoszony konkurs w ramach podziałania 10.3.1, w ramach którego można pozyskać dotacje na szkolenia nauczycieli i instruktorów zawodu. To doskonała możliwość dla firm szkoleniowych, organizacji pozarządowych, ale w wnioski składać mogą też same szkoły.

Trzeba jednak się spieszyć, bo nabór wniosków trwa tylko do 5 października.


Na co można otrzymać dotację:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu:

a.   kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER,

b. praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty,

c. studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne),

d. budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,

e. realizację programów wspomagania,

f. programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,

g. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

Kto może składać wnioski o dotacje na szkolenia nauczycieli:

  • organizacje pozarządowe
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • przedsiębiorstwa
  • szkoły wyższe
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • inne

Dotacje na szkolenia nauczycieli i instruktorów zawodu

Grupa docelowa:

  • szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych;
  • nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych;
  • instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
90,00%

Termin składania wniosków:
05 października 2016 r.

 

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.
Dotacje na szkolenia nauczycieli i instruktorów zawodu

Organizacje i firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod  adresem e-mail magdalena.dowiat@frsp.eu.

Dotacje na szkolenia nauczycieli i instruktoró zawodu
Zobacz także inne dotacje na szkolenia: kliknij tutaj.