Dotacje na szkolenia dla osób pracujących

Dotacje na szkolenia dla osób pracującychProwadzisz firmę szkoleniową i chcesz otrzymać dotacje na szkolenia dla osób pracujących z terenu województwa śląskiego? Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór dotyczący kształcenia zawodowego osób dorosłych prowadzących do wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego.  Minimalna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego to 500 000,00 zł, maksymalna zaś to nawet kilka milionów.

Na co można uzyskać dotację:

W ramach Działania 11.3 RPO WSL 2014-2020 można otrzymać dotację m.in na:

 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;
 2. Kursy umiejętności zawodowych;
 3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi;
 4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i  uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 5. Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych;
 6. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
 7. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole prowadzącej kształcenie dla dorosłych i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych warunków kształcenia zawodu – możliwy do realizacji wyłącznie z typami 1-6;
 8. Poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie dla dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu;
 9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno – zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
  a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
  b)wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU.

Grupa docelowa:

 1. Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach;
 2. Młodociani pracownicy;
 3. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły dla dorosłych, szkoły policealne;
 4. Partnerzy społeczno – gospodarczy;
 5. Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
 6. Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia.

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie:

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Maksymalny poziom dofinansowania: 90%

Poziom wkładu własnego: 10 %

Minimalna wartość projektu: 500 000 zł

Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Termin naboru wniosków: 28 luty – 28 kwietnia 2017

Podobne konkursy prowadzone są lub będą na terenie całej Polski. Zachęcamy do składania zapytań podmioty z całego kraju – przedstawimy ofertę dotyczącą interesującego Państwa województwa.

Dotacje na szkolenia dla osób pracujących

Osoby zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod   adresem e-mail magdalena.dowiat@frsp.eu.

Dotacje na szkolenia dla osób pracujących

Zobacz także inne dotacje na szkolenia dla osób pracujących: kliknij tutaj.