Dotacje na rozwój firmy z PROW 2014-2020

dotacje na rozwój firmy z PROWDotacje na rozwój firmy z PROW to aż 300 tysięcy złotych, jakie można pozyskać na rozwój przedsiębiorstwa.  Jest to naprawdę korzystna forma dotacji, gdyż poziom dofinansowania wynosi aż 70%.  Nabory są już prowadzone przez Lokalne Grupy Działania od października 2016. Kolejne ogłaszane są cyklicznie. Co ciekawe, z dotacji tej korzystać mogą także przedsiębiorstwa, które swoją siedzibę mają na terenie miejskim.


W ramach minionej perspektywy przedsiębiorcy mogli pozyskiwać dotacje na rozwój firmy z PROW w ramach Działanie Osi LEADER  działanie 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został zastąpiony przez Priorytet VI.Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, . zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości.

Kto może starać się o dotacje na rozwój firmy z PROW:

przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – będący:
1. osobą fizyczną, jeżeli:

  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki), albo

2. osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, pod warunkiem, że podmiot ten:
• prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo,
• w okresie jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał działalność gospodarczą,
• posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
• nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło 2 lata od dnia przyznania podmiotowi takiej pomocy,
• nie została mu dotychczas przyznana pomoc na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach RPOW na lata 2014-2020.

Wysokość dotacji:
do 300 tys. złotych

Poziom dofinansowania:
do 70%

Jakie koszty można pokryć z dotacji na rozwój działalności gospodarczej:
1) ogólne, (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, wspieranie współpracy między podmiotami w ramach krótkich łańcuchów dostaw, świadczenia usług turystycznych lub rozwijania rynku zbytu produktów lub usług lokalnych),
9) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT

Obowiązki po otrzymaniu dotacji na rozwój działalności gospodarczej:

  • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
  • utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
  • inne określone przez LGD

Termin i miejsce składania wniosków o premie:

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu (nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni). Znajdź swoją LGD: katalogu LGD w Polsce.

Zobacz film informacyjny o dotacjach na rozwój działalności gospodarczej w ramach PROW:

Dotacje na rozwój firmy z PROW 2014-2020

Osoby zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerami telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub  adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na rozwój firmy z PROW 2014-2020

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.