Dotacje na eksport dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Dotacje na eksport dla przedsiębiorców z Polski WschodniejOgłoszony został pierwszy z dwóch naborów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Firmy z województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko mazurskiego powinni się zainteresować, gdyż konkurs ten oferuje dotacje na eksport dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Kwoty dotacji są bardzo atrakcyjne. Do pozyskania jest łącznie 550 tysięcy złotych na udział m.in w targach i innych imprezach wystawienniczych, ale także a dostosowanie swojego produktu do rynku danego kraju czy wsparcie w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów. To świetna okazja, by rozpocząć eksport swoich produktów.

Przeznaczenie dotacji:

W ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP przedsiębiorstwa będą objęte dwuetapowym wsparciem:
I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności obejmujące w szczególności:

 •  analizę możliwości eksportowych firmy
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych)
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.)
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.

Po zakończeniu etapu I, tj. po zaakceptowaniu przygotowanej strategii eksportowej – nowego modelu biznesowego internacjonalizacji oraz złożeniu winsoku o płatność końcową (rozliczeniu etapu I), Beneficjent może przystąpić do etapu II.

Strategia internacjonalizacji opracowana w ramach etapu I musi uwzględniać wejście na co najmniej jeden nowy rynek zagraniczny. Wniosek o dofinansowanie w ramach II etapu działania 1.2 PO PW musi zostać złożony nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o płatność końcową w ramach I etapu.
II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowanych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowanych w ramach II etapu).

Dotacje na eksport dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej
Miejsce składania wniosków:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dotacje na eksport dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej
Terminy naboru:
grudzień 2016 – wrzesień 2017 (dofinansowania tylko na II etap)
marzec – czerwiec 2017

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność na terenie min. jednego województwa z makroregionu Polski Wschodniej, tj. 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko‐mazurskiego lub realizujące projekt na terenie co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej spełniające następujące warunki:

 • przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy, które osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia
 • posiadające w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem sprzedaży zagranicznej
 • dokonały wyboru wykonawcy usługi doradczej, posiadającego doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt i podpisały z nim umowę warunkową

Poziom dofinansowania:
wsparcie do 80 % wydatków kwalifikowanych
Etap I – do 50 tys. zł,
Etap II – do 500 tys. zł.

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na eksport dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.