ASOS – dotacje na projekty dla seniorów

ASOS - dotacje na projekty dla seniorówRusza nabór w ramach tegorocznej edycji ASOS – dotacje na projekty dla seniorów. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.  Ma zwiększać aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz-i międzypokoleniowej. O dotacje wnioskować mogą organizacje pozarządowe, a pozyskać można nawet 200 000 zł!

Cele konkursu i przeznaczenie dotacji:ASOS – dotacje na projekty dla seniorów

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych;
2) tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem, w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości;
3) rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;
4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

Organizator:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
organizacje pozarządowe

Przykłady jednostek sektora finansów publicznych, z którymi można zawierać partnerstwo (Partnerzy):

  • organy administracji rządowej,
  • państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
  • państwowe szkoły wyższe,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

Wysokość dotacji:
od 20.000 zł do 200.000 zł.

Wkład własny:
10% wartości projektu (finansowy lub osobowy)

Termin składnia wniosków:
do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00

Czas trwania projektów:
1-roczne (od momentu ogłoszenia wyników do 31 grudnia danego roku)

Więcej informacji i ogłoszenia o konkursie na stronie:
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/189

ASOS – dotacje na projekty dla seniorów

Organizacje zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerami telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub  adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Zobacz także inne dotacje dla ngo: kliknij tutaj.