Pomoc dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy

Przedstawiamy kolejną możliwość dla pracodawców. Od zeszłego miesiąca mogą się oni starać o bezzwrotną pomoc, która ma służyć ochronie miejsc pracy.

Od 1 lutego 2015 roku przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z handlem, przetwórstwem, transportem, uprawą rolną lub chowem i hodowlą zwierząt, a także wynikającymi z tej działalności usługami, który stracił na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, a produkt tej działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria innych krajów (embargo), może liczyć na wsparcie finansowe ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

graniczenia, o których mowa wyżej, muszą spowodować spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie niższym niż 15%.

Wysokość spadku obrotów gospodarczych = stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie po 6 sierpnia 2014 roku do dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy roku poprzedzającego.

Forma udzielanej pomocy

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z tytułu:

  1. przestoju ekonomicznego – do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych,

  2. obniżonego wymiaru czasu pracy do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych,
  3. składek na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawców,
  4. dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą uzyskać uzupełniające informacje w Zespole Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Do pobrania:

Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy – zasady przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych