Tworzenie strategii rozwoju

Strategia Rozwoju jest podstawowym i najważniejszym dokumentem dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, w przestrzeni lokalnej. Pełni kluczową rolę w systemie zarządzania polityką rozwoju, jako generalny plan postępowania władz samorządowych, które w oparciu o nią powinny budować własne plany strategiczne. Jest także niezbędna w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych.  Tworzenie strategii rozwoju

Strategia nie obejmuje wyłącznie zadań będących w kompetencjach samorządu, ale wskazuje na rozwiązania niezbędne dla stałego i efektywnego rozwoju całej wspólnoty lokalnej. Dokument ten jest również narzędziem kierowania i intensyfikowania współpracy z partnerami samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi w układzie zarówno lokalnym, jak i subregionalnym. Takie podejście jest zgodne z nowym paradygmatem polityki regionalnej państwa – wieloszczeblowym zarządzaniem strategią.

Strategia powinna zawierać takie elementy jak:

  • diagnoza społeczno-gospodarcza- obraz środowiska lokalnego
  • analiza strategiczna uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych metodą SWOT
  • identyfikacja obszarów priorytetowych i sformułowanie planu operacyjnego
  • system monitoringu i ewaluacji strategii

W celu przygotowanie strategii należy podjąć szereg działań mających na celu poznania jak największej liczby podejść oraz punktów widzenia różnych podmiotów funkcjonujących na terenie jednostki samorządu terytorialnego. Niezbędne w tym celu jest tworzenie partnerstw.  Przyjęcie takiego rozwiązania ma kluczowe znaczenie dla stworzenia strategii, która będzie silnym impulsem do rozwoju gminy, w tym również w związku z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych.

Samorządy zainteresowanie doradztwem w zakresie tworzenia strategii rozwoju zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerami telefonów 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail: marcin.germanek@frsp.eu