Tworzenie strategii promocji i PR

Wobecnej rzeczywistości rywalizacja gmin i miast o  pozyskanie nowych źródeł dochodu staje się coraz bardziej intensywna. Same jednostki samorządu terytorialnego  coraz mocniej zaś zmierzają w kierunku, kiedy przestają skupiać się jedynie na realizacji zadań własnych, ale zaczynają ze sobą konkurować niemal jak przedsiębiorstwa. Tworzenie strategii promocji i PR dla samorządów ma na celu uzyskanie przewagi nad konkurencją poprzez wypracowanie  unikalnych rozwiązań, zwiększenie rozpoznawalności, poprawę wizerunku, a także wzmocnienie marki  gminy lub miasta.  Pozwala to objąć danej jednostce pozycję lidera i zyskać przewagę nad konkurencją, co przekłada się na  wymierne korzyści. Tworzenie strategii promocji i PR

Efekty wynikające z opracowania strategii w dłuższym horyzoncie czasowym przynoszą jednostkom samorządu terytorialnego wymierne korzyści, adekwatne do założonych celów i zbieżne z charakterem danej jednostki. Takimi korzyściami są np.:

  • przyciągnięcie inwestorów krajowych i zagranicznych, powstanie nowych miejsc pracy w gminach o charakterze proinwestycyjnym
  • przyciągnięcie większej ilości osób odwiedzających konkretne miejsca w przypadku gmin o charakterze turystycznym
  • pozyskanie nowych kuracjuszy w przypadku gmin – uzdrowisk
  • zmiana wizerunku miasta na bardziej korzystny w przypadku gmin zdegradowanych, poprzemysłowych
  • wzmocnienie marki i zwiększenie rozpoznawalności oraz lepsza skuteczność pod kątem marketingu terytorialnego dla każdej gminy

Inne korzyści:

  • napływ nowych mieszkańców
  • lepsze relacje z obecnymi mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi
  • zainteresowanie mediów gminą
  • wzrost poziomu zaufania do władz gminy

Stworzenie strategii umożliwia koordynację podejmowanych działań, określenie wielkości funduszy i innych zasobów, które mają zostać przeznaczone na działania promocyjne. Rozwiązania proponowane w dokumencie dedykowane są zarówno dla zewnętrznych inwestorów, turystów, potencjalnych rezydentów, jak również mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów pozostających w obszarze zainteresowania danej jednostki samorządu terytorialnego. Intensywność działań zaplanowanych w strategii jest ściśle powiązana z charakterem gminy. Jej zapisy nawiązują do czynników historycznych, społecznych i gospodarczych. W efekcie jednostka samorządu terytorialnego uzyskuje przewagę nad konkurencją i pozytywnie wyróżnia się na jej tle realizując tym samym założone przez siebie cele.Tworzenie strategii promocji i PR dla samorządów

Samorządy zainteresowanie doradztwem w zakresie tworzenia strategii promocji i PR zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa przedsiębiorczego pod numerami telefonów 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail: marcin.germanek@frsp.eu.