Działania strażnicze i rzecznicze

FRSP jest organizacją doradczą i strażniczą tzw. watchdogiem. Działania strażnicze stanowią dopełnienie działalności doradczej i jej celem jest poprawa jakości działania instytucji rynku pracy, głównie powiatowych urzędów pracy, tak aby osoby przedsiębiorcy i pracodawcy mogli lepiej korzystać z oferowanych przez te instytucje możliwości wsparcia.

Działalność strażnicza oznacza obywatelską kontrolę nad szeroko rozumianymi instytucjami władzy. Terminem działania strażnicze określane są inicjatywy organizacji obywatelskich oraz mediów polegające na obserwowaniu działań instytucji i osób publicznych, prowadzącym do zwiększenia przejrzystości i praworządności życia publicznego. Kontrola ta ma przede wszystkim wymiar jakościowy.

Integralną częścią strażnictwa jest rzecznictwo, czyli działanie na rzecz zmiany. Są to działania podejmowane przez podmioty społeczne, których celem jest poznanie sposobów działania organów władzy i administracji publicznej oraz wprowadzanie korekt, ulepszeń do ich funkcjonowania.

FRSP działa na rzecz zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości. W Polsce jednostkami dedykowanymi do wspierania tej płaszczyzny są urzędy pracy. Zarówno to powiatowe jak i wojewódzkie. Zwłaszcza te pierwsze działają bardzo nieskutecznie, czyli po prostu źle. Istnieje ogromna luka pomiędzy oferowanym przez urzędy pracy możliwościami wsparcia, a umiejętnościami ich pozyskania przez osoby bezrobotne i pracodawców. Widać bardzo duże niedostosowanie działań urzędów pod kątem zapotrzebowania rynku. Często niestety urzędy wykazują się również niekompetencją w codziennych działaniach natury prawnej.

FRSP powstało by tę lukę pomiędzy urzędami a osobami bezrobotnymi i przedsiębioracami wypełnić. Dlatego też świadczymy wsparcie dla osób bezrobotnych jak i pracodawców i przedsiębiorców. Jako, że chcemy działać także na rzecz poprawy jakości działania urzędów pracy zachęcamy do zgłaszania nam nieprawidłowości i korzystania z oferowanych przez nas konsultacji prawnych.

 ————————————————

Pismo skierowane do Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy: