Doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego

Od 15 września do 15 listopada 2017 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa realizowała doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zlecania realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej. FRSP została wybrana jako podmiot doradczy przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, zaś całość przedsięwzięcia prowadzone było w ramach projektu pozakonkursowego Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W doradztwie udział wzięło 21 urzędników z takich gmin i powiatów oraz ich jednostek wykonawczych jak Pszczyna, Kobiór, Miedźna, Cieszyn, Rybnik.

Doradztwo obejmowało następujący zakres:

  • Uregulowania prawne z zakresu zlecania zadań publicznych, w tym zasady finansowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  • Obowiązki organów jednostki samorządu terytorialnego przy zlecaniu zadań publicznych, w tym program współpracy z organizacjami pozarządowymi – zakres, cele i realizacja.
  • Zakres zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym.
  • Podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych.
  • Tryb przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym, w tym: otwarte konkursy ofert, konkursy ogłaszane na podstawie oferty złożonej z inicjatywy własnej organizacji pozarządowej, procedura „małych grantów”, regranting, zlecanie realizacji zadań w sytuacji nadzwyczajnej.
  • Obowiązujące wzory ofert, umów i sprawozdań.
  • Ocena stanu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych.

Najczęściej pojawiały się wątpliwości co do stosowanej dokumentacji, sposobu rozliczania grantów, różnic pomiędzy trybami zlecania zadań ale np. także korzystania z generatorów on-line do przeprowadzania procedury. Sądząc po zainteresowaniu oraz tym, że w doradztwie brali udział urzędnicy nie tylko urzędów miast, gmin i powiatów, ale także pracownicy jednostek organizacyjnych jak ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, a nawet ośrodki sportu i rekreacji oraz instytucje kultury, jesteśmy pewni, że doradztwo poprawi jakość współpracy organizacji pozarządowych z podmiotami ekonomii społecznej.